Høring om revisjonsplikt for NUF – Stron group (Norway)

Vår samarbeidspartner Juristfirmaet Claes Zangenberg er utvalgt som høringsinstans i forbindelse med at finansdepartementet utreder spørsmålet om NUF helt eller delvis skal pålegges revisjonsplikt på lik linje med norske aksjeselskap. Claes Zangenberg redegjør her for hans syn på NUF og revisjonsplikt:

Vi har hatt et godt samarbeid med skattedirektoratet i forbindelse med forberedelsene til høringsrunden – og det er gledelig at vi er utvalgt som høringsinstans. Dette gjør det mulig for oss å holde oss orientert om det pågående endringsarbeidet, samtidig som det gjør det mulig for oss å være med å påvirke hvilken utforming de nye regler skal ha. Dessverre noterer vi at vi er de eneste av NUF-leverandørene som er utvalgt som høringsinstans.

I høringsnotatet åpner skattedirektoratet i stor grad for en nedre omsetningsgrense for revisjonsplikt. Dette er gledelig, og vil bringe de norske regler mer i tråd med det som gjelder i de fleste andre europeiske land.

Juristfirmaet Claes Zangenberg vil utarbeide et svar til departementet innen fristen i februar / mars neste år. Vi vil primært legge oss på den linje vi hele tiden har fremholdt, nemlig at en revisjonsplikt for NUF vil være unødig bebyrdende, ikke minst fordi de fleste av disse selskap i praksis er små enkeltpersonforetak sett med hensyn til eierstruktur og omsetning.

Når svarfristen utgår neste år, må departementet utarbeide en Ot prp med et forslag til lovendring som sendes så Stortinget for behandling. Når denne så senere vedtas i Stortinget, vil reglene neppe tre i kraft umiddelbart. Hel eller delvis revisjonsplikt for NUF på lik linke med norske aksjeselskap, antas således å ligge betydelig frem i tid.

Årsakene til at stadig flere stifter selskaper i England, er mange og sammensatte. Selskapene krever ingen aksjekapital, de kan settes opp direkte på nett på noen få timer og gjennom EØS-avtalen er de garantert mot å stille dårligere enn norske aksjeselskaper. Alt dette er forhold som på ingen måte påvirkes av en hel eller delvis revisjonsplikt. Etter vårt syn bør myndighetene derfor heller bruke tiden på å legge forholdene til rette for like raske, enkle og rimelige selskapsstiftelser i Norge som i England. Det ville trolig vært langt mer samfunnsøkonomisk effektivt.

For øvrig er høringsnotatet en katastrofe for selskap stiftet på Seychellene. Slik vi hele tiden har hevdet er det etableringsfriheten i EØS-avtalen som danner grunnlaget for NUF som driftsform. Denne er en garanti for likebehandling av engelske aksjeselskap og norske aksjeselskap. Slike garantier har ikke de selskap på Seychellene som enkelte NUF-leverandører tilbyr. Av høringsnotatet fremgår at myndighetene nå påbegynner et arbeid for å utrede muligheten for å stanse registrering av selskaper med hjemsted utenfor EU / EØS-området.

For kommentarer og spørsmål, kontakt Claes Zangenberg på direktenummer 23270500.

Eksterne linker:
-Juristfirmaet Claes Zangenbergs hjemmesider
-Liste over høringsinstanser
-Høringsnotatet