Høringsuttalelser – revisjonsplikt for NUF

Som tidligere nevnt i artikler på våre nettsider, har forslag til revisjonsplikt for NUF vært på høring. Juristfirmaet Claes Zangenberg har vært blant høringsinstansene som har bistått både Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Les vår høringsuttalelse her.

Høringsfristen har nå utløpt og en foreløpig gjennomgang av innkomne høringsmerknader synes meget positiv. Blant de som enten er direkte i mot revisjonsplikt for NUF eller mener at en revisjonsplikt for NUF bør utsettes i påvente av en nedre grense for revisjonsplikt for alle selskap, nevnes:

  • Nærings- og handelsdepartementet
  • Næringslivets Hovedorganisasjon
  • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
  • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (med forbehold)

At både Nærings- og handelsdepartementet og Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) nå tar det standpunkt at innføring av revisjonsplikt for NUF bør avventes, er overraskende og meget positivt. For NARFs del innebærer dette en gledelig snuoperasjon i forhold til deres tidligere holding til NUF som virksomhetsform.

Nærings- og handelsdepartementet gir i relativt sterke ordelag uttrykk for at hele revisjonsplikten for små selskap (både NUF og norske AS), er uheldig:

NHD er enig i at dagens ulike behandling er prinsipielt uheldig for konkurransen. På den andre siden er det spørsmål om det er reelt behov for revisjonsplikt for selskap med så liten
omsetning i det hele tatt.

Vi vil derfor be om at FIN gjennomfører den varslede gjennomgangen av revisjonsplikten for alle små foretak, både norske og NUF, før det tas beslutning her. Det er viktig å se dette i sammenheng, og også vurdere dette opp mot utviklingen i Europa.

Departementet peker her på et sentralt poeng. Revisjonsplikten i Norge er i sterk utakt med resten av Europa. Mens norske aksjeselskap har revisjonsplikt fra første krone – faktisk også selskap uten virksomhet overhode – har andre selskap i ansre europeiske land langt gunstigere vilkår. I England inntrer f eks revisjonsplikten først ved en omsetning på over kr 65 mill.*

Revisjonsplikten i Norge, er med til å kvele gründerånden og gjør det – sammen med andre lite gunstige rammevilkår – svært vanskelig for norske småselskap å konkurrere i et stadig mer internasjonalt marked.

Hvilken innstilling Finansdepartementet vil fremme til endring i revisjonsplikten for NUF, er fortsatt uklart. Men høringsrunden gir håp om at revisjonsplikten for NUF i alle fall vil bli utsatt til man har revurdert revisjonsplikten for norske aksjeselskap. Det er uansett grunn til å tro at et forslag til lovendring vil skape debatt på politisk hold, og forhåpentligvis avvist av Stortinget.

*) I tillegg kan revisjonsplikt inntre av andre årsaker, f eks høy balansesum. Men også disse grensene er meget høye.