Hva er fritaksmetoden?

Fritaksmetoden er en betegnelse på adgangen etter ny skattereform, til å ta utbytte og sikre gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler i andre selskap. Som hovedregel er slike inntekter skattepliktig, men dersom gevinsten oppnås i, eller dersom utbytte tas ut til, et LTD/NUF eller et norsk aksjeselskap, vil disse som hovedregel være skattefrie. Du kan lese mer om fritaksmetoden her.

Vær oppmerksom på at adgangen til å benytte fritaksmetoden etter ny skattereform, beror blant annet på selskapsform i det land selskapet er hovedregistrert. Alle våre ordinære NUF er hovedregistrert som LTD i England og faller inn under disse regler – men selskap stiftet gjennom andre leverandører kan falle utenfor.