Hva med NUF på Seychellene? – Stron group (Norway)

Blant aktører uten juridisk fagkompetanse som tilbyr registrering av NUF, finnes i dag enkelte som tilbyr hovedregistreringen på Seychellene i stedet for England.

Vi får fra tid til annen forespørsel om vi kan tilby det samme. Det kan vi for så vidt, men vi fraråder på det sterkeste at man setter opp selskap på Seychellene dersom formålet er å drive virksomhet eller investeringer i Norge.

Hele fundamentet i dagens NUF-ordning, er den etableringsfrihet og den frie flyt av tjenester og kapital som eksisterer innenfor EU / EØS. Gjennom disse friheter er NUF-selskapene sikret minst like fordelaktige vilkår som nasjonale selskaper. Norske myndigheter kan ikke pålegge et NUF med hovedregistrering i England eller et annet EU / EØS-land byrder som nasjonale selskap ikke har.

Dersom man hovedregistrerer sitt selskap på Seychellene, faller man selvsagt utenfor disse garantier. I slike tilfeller er man ikke sikret mot høyere beskatning eller mot ansvarsmessig gjennomskjæring. Det foreligger p.t. heller ikke noen klare uttalelser som tilsier at IBC som er den vanligst anvendte selskapstype på Seychellene vil anse likestilt med norsk aksjeselskap – og således ha rett til “inter corporate privilege” etter den nye skattereform. Tvert i mot er hovedreglen at selskaper i skatteparadis etter norsk rett deltakerliknes!

Enkelte aktører forsøker å gi inntrykk av at GATS (General Agreement on Trade in Services) skulle gi samme garantier mot forskjellsbehandling som EU / EØS-avtalen. Dette er tragisk av to grunner: for det første er det positivt feil – GATS gir ingen slike garantier som det her er snakk om. For det annet er Seychellene ikke medlem av verken WTO eller GATS. En oversikt over de land som har undertegnet GATS finner du her.

Man slipper heller ikke unna med mindre papirarbeid, ved å registrere seg på Seychellene, slik enkelte aktører hevder. Tvert i mot pålegges eiere av selskap i skatteparadis en rekke ekstra oppgaveplikter i Norge. Blant annet plikter man å levere “selskapsoppgave for NOKUS-selskaper” (RF- 1245) og “oppgave over deltakeres formue og inntekt i NOKUS-selskaper” (RF- 1246). Disse må årlig sendes til Sentralskattekontoret for Storbedrifter.

Det presiseres at det ikke er mulig å oppnå noen andre skattemessige fordeler ved å registrere sitt selskap på Seychellene som ledd i en slik ordning. Selve selskapet vil være skattepliktig for sine globale inntekter, så lenge eierne er skattemessig hjemhørende i Norge (skatteloven §§ 10-61 flg).

Vi må på det sterkeste advare mot aktører som hevder at Seychellene er et godt sted å registrere sitt selskap. Som vist ovenfor oppnår man ikke annet enn å utsette seg selv for betydelig risiko – og ikke minst betydelig oppmerksomhet fra norske myndigheter.

For mer informasjon eller bistand til å sikre deg dersom du allerede har blitt lurt til å registrere ditt selskap på Seychellene, kan du ta kontakt med Stron Group Ltd (t) 02435 / support_no@stron-group.com.