Kan et NUF gå konkurs?

Svaret er enkelt nok – “nei”. Et NUF er en registrering av et utenlandsk foretak og ingen juridisk person. Som sådan kan ikke et NUF i seg selv gå konkurs. Annerledes vil det være for det utenlandske selskap som driver NUF’et. I vår vanligste pakke hvor vi registrerer et engelsk limitedselskap i Norge som et NUF, kan altså det engelske hovedselskapet gå konkurs.

Konkursåpning i selskap som er registrert i flere land, er ikke like enkelt som konkursåpning i et norsk selskap – særlig ikke for selskapets kreditorer. I disse tilfeller oppstår vanskelige spørsmål om domsjurisdiksjonen og selve bobehandlingen. Et engelsk limitedselskap registrert i Norge, vil ha sitt formelle hovedforretningssted i England. Det er et vilkår for å registreres i England. Etter konkursloven er det nettopp selskapets registrerte hovedforretningssted som skal legges til grunn for valg av verneting – altså hvilken domstol som kan åpne konkurs. I praksis har man dog lagt til grunn at dersom selskapets reelle hovedsted er i Norge, så skal dette være avgjørende. Norske tingretter har således ved en rekke anledninger åpnet konkurser i engelske limitedselskaper. Spørsmålet har likevel aldri blitt prøvet av noen overordnet domstol, slik at det knytter seg en viss usikkerhet til dette.