Nedgang i antall konkurser – Stron group (Norway)

Statistikk fra Brønnøysundregistrene over konkursåpninger, viser en kraftig nedgang i antall konkurser. Nedgangen utgjør nærmere 15% i forhold til første kvartal 2007. I løpet av første kvartal ble det åpnet 747 konkurser. Også antall tvangsoppløsninger går ned.

Dette skjer i en periode med kraftig økning i antall NUF registrert i Norge. Det synes derfor i liten grad å være dekning for de påstander som det blant annet fra revisorhold er fremmet om at NUF-ordningen øker antall konkurser.

Myten om at NUF på en eller annen mystisk måte skulle øke antall konkurser i Norge gjengis dessverre hyppig i media. Hvis man ser samlet på konkursstatistikken, ser man at det motsatte er tilfelle. I takt med at antall NUF har økt kraftig i Norge, har antall konkurser samlet sett falt. I den grad NUF skulle gå hyppigere konkurs enn andre selskapsformer, skyldes dette trolig at en viss type personer – som tidligere ville ha brukt tradisjonelle norske aksjeselskap – nå benytter NUF. Dette representerer altså ikke en netto økning i antall konkurser, men en forflytning fra en selskapsform til en annen. Sett samlet kan det synes som om NUFs bidrag til norsk næringsliv har skapt en større grad av stabilitet og redusert antall konkurser.

I et samfunnsmessig perspektiv kan det lettfattelig settes tall på smertens barn hva gjelder NUFs konkurser: I 2005 ble det åpnet konkurs i 27 engelske NUF. Samme år ble det åpnet 3475 andre konkurser. Konkursene i disse NUF-selskapene utgjorde knappe 0,77 % av alle konkurser i Norge.