NUF BEHOLDER REVISJONSFRITAKET! – Stron group (Norway)

Det har i lang tid vært spekulert om NUFs fritak for revisjonsplikt ville bortfalle. Stron og Juristfirmaet Claes Zangenberg har på bakgrunn av den pan-europeiske utvikling ansett dette som usannsynlig. Som offisiell høringsinstans har vi gitt råd til både Skattedirektoratet og Finansdepartementet. Vår holdning har hele tiden vært at NUF er en selskapsform som har kommet for å bli, og at det er viktig å se på bakgrunnen for denne selskapsformens suksess og eventuelt overføre deler av dette også på tradisjonelle aksjeselskap. Du kan lese hele vår høringsuttalelse her:

http://www.dep.no/filarkiv/274044/JCZ_NUF.pdf

I høringsrunden fikk vårt syn støtte både fra NHO og fra næringsdepartementet. Nå er det endelig avklart at finansdepartementet følger vår oppfordring og i stedet for å pålegge NUF revisjonsplikt, faktisk vil se på mulighetene for å lempe deler av revisjonsplikten for tradisjonelle AS.

I dag har derfor Finansdepartementet påbegynt arbeidet med å oppnevne et utvalg som skal utrede om revisjonsreglene bør endre slik at flere foretak enn i dag unntas fra revisjonsplikten.

Dette innebærer at NUF slik forholdene ser ut i dag, beholder sitt eksisterende revisjonsfritak ved omsetning under kr 5 millioner. Sammenholdt med de øvrige fordeler ved NUF, som ingen krav til aksjekapital, fordelaktig beskatning av utbytte og aksjegevinst samt fordelaktig engelsk selskapsrett, medfører dette at NUF fortsetter å være en overlegen selskapsform for mange gründere og investorer.

Unntak for tradisjonelle AS ligger dog et godt stykke frem i tid. Utvalget skal først avgi sin innstilling innen 1 juni 2007 og deretter må eventuelt utarbeides en odelstingsproposisjon med nytt lovforslag som deretter behandles av Stortinget.