NUF og næringsoppgave

Visse “forhandlere” av NUF-selskap uten juridisk kompetanse, har gitt uttrykk for at NUF har en begrenset regnskapsplikt, og at de bare plikter å levere den forenklede Næringsoppgave 1.

Disse uttalelser har skapt noe forvirring hos enkelte av våre klienter. For å avklare spørsmålet én gang for alle. Regnskapsloven § 1-2 første ledd nr 14, likestiller NUF-selskap med aksjeselskap i forhold til regnskapsplikt. Utgangspunktet er at NUF-selskapene således har full regnskapsplikt – og skal levere Næringsoppgave 2.

Derimot vil veldig mange NUF falle inn under definisjonen av “små foretak” i § 1-6. Dette gir ikke en begrensning i regnskapsplikten, men gir adgang til å følge visse spesialregler i regnskapsføringen – blant annet unntak fra plikt å utarbeide kontantstrømoppstilling, unntak fra plikt til å utarbeide konsernregnskap, fritak fra plikten til å gi en fyllestgjørende beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer i selskapet m.v. Små foretak kan også fravike de grunnleggende prinsippene om opptjening og sammenstilling, jf. første ledd nr. 2 og 3, når dette kan anses som god regnskapsskikk for små foretak

Grensen mellom små og store foretak er også for NUF-selskap avgjørende for plikten til å innsende årsregnskap til foretaksregisteret etter forskrift av 16 desember 1998 nr 1234.*)

*) Forskriften inneholder en feilreferanse til § 1-2 første ledd nr 12, som skulle vært første ledd nr 14. Årsaken er at forskriften ikke har blitt endret på tross av endring i lovteksten. Tolkningen av forskriften må likevel være klar ut fra lovgivers intensjon.

[Kommentar 18 juli 2005: Det er vedtatt endringer i plikt til innsendelse av regnskap pr 1 januar 2006]