NUF og skattemessig gjennomskjæring

Det har den siste tiden versert rykter om at myndighetene vurderer å foreta gjennomskjæring og skattelikne NUF-selskap som enkeltpersonforetak. Ryktene synes å ha sitt utspring i uttalelser som representanter fra NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) kom med i en artikkel i Dagens Næringsliv i mai 2005.

Det er ikke riktig at det fra norske myndigheters side planlegges å skattelikne NUF-selskap som om de var enkeltpersonforetak. Norske myndigheter er bundet av etableringsfriheten i EØS-avtalen. Et utenlandsk selskap kan ikke stilles dårligere enn et norsk selskap. En generell gjennomskjæring overfor NUF-selskap er det således ikke adgang for norske myndigheter til å foreta.

De fleste NUF-selskap som leveres i Norge, er registrert som limited-selskap i England. Dette gjelder også selskap registrert gjennom Stron. Disse engelske foretak, har en selskapsform som tilsvarer norske aksjeselskap – og de skal således likebehandles med disse. Det kan således aldri være adgang til å på generelt grunnlag foreta gjennomskjæring i større utstrekning enn for norske aksjeselskap. Norske myndigheter kan ikke oppstille skattemessige regler som gjør det mindre fordelaktig å etablere seg i ett EØS land enn et annet. Vi kjenner ikke til tilfeller der det er foretatt en generell gjennomskjæring over for verken NUF eller AS slik at disse har blitt skattemessig behandlet som enkeltpersonforetak. Etter vårt syn er tanken NARF har fremmet søkt.

For øvrig oppstilles det i den alminnelige skatterett visse grunnleggende kriterier for all type gjennomskjæring fra myndighetenes side. Det første kriteriet for å kunne foreta en skattemessig gjennomskjæring, er at transaksjonen eller resultatet av transaksjonen er skattemessig illojalt – det andre kriteriet er at transaksjonen ikke må ha andre reelle virkninger enn de skatterettslige. I disse sakene er det ikke snakk om å unndra seg beskatning. Våre klienter foretar selskapsmessige disposisjoner som rett nok etter gjeldende rett har skattemessige konsekvenser – men som ikke i seg selv har en ulovlig eller illojal hensikt. De aller fleste av våre klienter oppretter NUF-selskap av helt andre enn skattemessige motiver. Et engelsk ltd-selskap gir som norske aksjeselskap, en selskapsrettslig ansvarsbegrensning, mulighet til å innhente investorer på en enkel måte og for øvrig en regnskapsmessig klarhet som er enklere å forholde seg til enn et enkeltpersonforetak. Under disse forutsetninger er det klart at en gjennomskjæring der våre NUF skattemessig likestilles med enkeltpersonforetak, normalt er utelukket.

Bare i saker der hele hensikten med å opprette et NUF ligger i de skattemessige fordeler, vil det kunne være aktuelt med en gjennomskjæring – og da aldri i større utstrekning enn det som kunne ha funnet sted overfor norske aksjeselskap.

Hva kan så våre klienter selv gjøre for å sikre seg mot en gjennomskjæring? Det er etter vårt syn svært viktig at man tydeliggjør realitetene ved selskapet. Man bør tilse at man reelt sett er ansatt i NUF-selskapet og at det utbetales en fast lønn. Videre bør man la selskapsformen komme klart frem overfor kunder og andre utenforstående – både av hensyn til å unngå en gjennomskjæring i privatrettslig og i skattemessig sammenheng. For øvrig er det selvsagt svært viktig at man i større grad skiller mellom sin private økonomi og selskapets midler enn ved et enkeltmannsforetak. Dette er et grunnleggende regnskapsmessig krav, men dessverre har det forekommet et par eksempler der eiere av NUF har rotet det noe til i så måte.

Jevnt over er det meget viktig at NUF-selskapet faktisk og reelt drives som en aksjeselskap. Er dette kriteriet oppfylt, vil gjennomskjæring etter vårt syn ikke kunne skje i større utstrekning enn det uansett ville ha kunnet blitt gjort overfor et norsk AS.

Vi står til rådighet for våre klienter dersom det foreligger spørsmål eller kommentarer til denne artikkel.

Claes Zangenberg er til daglig ansvarlig jurist i Juristfirmaet Claes Zangenberg som er autorisert av tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Etter at denne artikkel ble skrev, har NARF besluttet å gi en skriftlig uttalelse for å presisere sitt syn. Her fremgår det at NARF innser at etablering av et selskap i utlandet med norsk filial, i utgangspunktet både selskapsrettslig og skatterettslig må aksepteres. NARF skal kun ha ment å presisere at gjennomskjæring vil kunne være aktuelt for “(t)ransaksjoner som mangler forretningsmessige motiver og samtidig er illojale sett i et skatterettslig perspektiv” (våre uthevinger). Dette er selvsagt, og gjelder også for norske aksjeselskap. NARF bekrefter således det syn vil hele tiden har tilkjennegitt med hensyn til dette.