Omdanning av ansvarlig selskap / enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Som hovedregel anses en hver form for omdanning av virksomhet, som realisasjon av eiendeler. Det vil si når et enkeltpersonforetak (EP) eller et ansvarlig selskap (ANS) skal omdannes til et aksjeselskap (AS), vil deltakerne i selskapet anses å ha solgt eventuelle eiendeler – og derfor også bli beskattet for en eventuell gevinst. Likningsmyndighetene vil da beregne det totale vederlag for eiendelene i det gamle selskap ved overføring til nytt selskap – herunder eventuelle andeler i det nye selskap.

Det er dog mulig å på visse vilkår foreta endringen av selskapsform som såkalt skattefri omdanning.

Grunnvilkårene for skattefri omdanning er:

  • Foretaket som overføres må drive næringsvirksomhet. Nedlagte selskap eller andre selskap uten virksomhet, kan ikke omdannes skattefritt.
  • Selskapet det overføres til, må være nystiftet i Norge, og være skattemessig hjemhørende i Norge.
  • Selskapet det overføres til, må være stiftet med kontaktinnskudd eller tinginnskudd i form av eiendelene i selskapet som overføres.
  • Eieren av det EP som overføres må enten selv eller sammen med ektefelle eie aksjer tilsvarende minst 80 % eller mer av aksjekapitalen i selskapet det overføres til. Der det er et ANS som omdannes, må hver deltaker eie aksjer tilsvarende minst 80 % av en andel av aksjekapitalen lik den andel han hadde i det selskap som omdannes. De resterende maksimalt 20 % kan kun eies av personer med særlig tilknytning til selskapet – f eks ansatte, eiernes legalarvinger og faste oppdragstakere for selskapet.
  • Ved omdanningen må det ikke oppstå ulovlige aksjonærlån. Dersom eierne har fordringer på det selskap som omdannes, kan det således være til hinder for en omdanning, så fremt fordringenes størrelse overskrider det som ellers kunne vært tatt ut i utbytte.
  • Aksjekapitalen i det selskap det overføres til, må ligge innenfor visse grenser. I utgangspunktet kan denne ikke settes høyere enn den positive netto egenkapital som fremkommer etter de ligningsmessige verdier, inkludert eventuelt kontantinnskudd. Aksjelovens krav til aksjekapital, må alltid være oppfylt.
  • Den skattefrie omdanning må finne sted den 1 januar. Dersom omdanningen skjer innen 1 juli, kan den likevel på visse vilkår gjennomføres med tilbakevirkende kraft fra 1 januar. Omdanning etter dette må for å være skattefri, utsettes til neste regnskapsår.

For bistand til omdanning av selskap, ta kontakt med Claes Zangenberg på 23 270500 eller claes@zberg.com.