Stortinget debatterer norske AS-light – Stron group (Norway)

Stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner (H), Ulf Leirstein (FrP), Hans Olav Syversen (KrF) og Lars Sponheim (V) fremmet 29 mars 2005 forslag om et forenklet regelverk for små aksjeselskap.

I sitt forslag – som vier betydelig oppmerksomhet til de store fordeler som ligger i driften av NUF, både i forhold til norske aksjeselskap og enkeltpersonforetak – ber forslagsstillerne regjeringen etablere et forenklet regelverk for små aksjeselskap der disse får redusert plikt til revisjon, lavere krav til aksjekapital samt forenklede rapporteringskrav.

Etter vårt syn er det selvsagt gledelig at det nå fokuseres på de vanskelige vilkår gründere i Norge har – selv om det åpenbart er synd at forslaget først fremmes når den konstellasjonen forslagsstillerne representerer, ikke lenger har flertall i Stortinget.

Det vil dog være en meget vanskelig oppgave å snu norsk selskapsrett rundt, slik at den kan konkurrere med engelsk selskapsrett når det gjelder enkle krav for oppstart og drift. I England registrerer vi et selskap helelektronisk på 1-3 timer, med en aksjekapital i den valuta stifterne selv ønsker, og med en kapital fra én krone og opp. Styret kan tildele nye aksjer fortløpende og styret kan vedta utbytte gjennom hele året. Revisorplikten inntrer ved en omsetning på nærmere kr 65 millioner i omsetning.

Vi kan ikke se at man i Norge i overskuelig fremtid skal kunne konkurrere med England på disse områder. Det vil ikke kreve bare en lovendring, men en radikal mentalitetsendring i det offentlige som vi ikke anser som realistisk.

Derfor er det etter vårt syn trolig bedre om offentlige myndigheter legger vekk sin selskapsrettslige fremmedfrykt, og heller ser på hvordan man best mulig kan tilrettelegge for den grenseoverskridende frihet til å velge hvilket land man skal registrere sitt selskap, som EØS-avtalen legger opp til.

Det mest gledelige i forslaget, er selvsagt at det i stor grad sparker bena vekk under den faste argumentasjon mot NUF-selskap. I lang tid har nettopp lav aksjekapital og fritak for revisjonsplikt blitt trukket frem som noe skummelt og halvlugubert. Det er derfor både hyggelig, og litt komisk, når det nå åpent debatteres om ikke nettopp revisjonsplikten og aksjekapitalkravene skal reduseres eller fjernes for norske selskap.

Fra vårt ståsted er kanskje det viktigste med dette forslaget derfor at NUF endelig ser ut til å ha blitt offisielt stuerene. Antall NUF og deres betydning for norsk næringsliv, er nå så høyt at de tydeligvis leder an rettsutviklingen også for de tradisjonelle norske aksjeselskap.