Taxiløyve og aksjeselskap – Stron group (Norway)

Som Norges ledende aktør innen selskapsetableringer, kontaktes Stron hyppig av personer som driver løyvebelagt personbefordring. Dette er person som ofte har en slik omsetning at de beskattes meget hardt som enkeltpersonselskap, samtidig som de utsettes for en viss ansvarsrisiko både gjennom den ordinære drift og ved forhold utenfor dette – for eksempel leasingavtaler og fare for endring av likning i en næring ofte utsatt for bokettersyn. Denne kombinasjonen av høy skatt og fullt personlig ansvar i enkeltpersonforetak, medfører at mange ønsker å endre selskapsform til aksjeselskap eller LTD / NUF.

For personer som driver ordinær løyvebelagt taxivirksomhet, oppstår en særlig problemstilling ved at løyve kun kan gis til enkeltpersoner – ikke selskap. Reglene har blitt vurdert endret flere ganger, og Stron har en fortløpende dialog med samferdselsdepartementet rundt dette. Slik situasjonen er i dag, er det likevel klart at en eventuell endring ikke er nær forestående. Som en konsekvens av dette, kan verken norske aksjeselskap eller LTD / NUF bli tildelt løyve og drive ordinær taxidrift.

Likevel har Stron ved en rekke anledninger med suksess bistått med selskapsrettslige endringer for personer med slikt løyve. Både aksjeselskap og LTD / NUF kan inngå i indre selskap der løyvehaver fremstår utad som eier, men der overskudd innad helt lovlig fordeles etter en annen nøkkel og der hoveddelen av driftsresultatet således kan beskattes på aksjeselskapets eller NUFets hånd. Dette vil for mange gi store skattebesparelser.

Hver slik sak må vurderes separat. Stron bistår med de selskapsrettslige endringer, og formidler kontakt med en advokat eller autorisert rettshjelper som konkret vurderer alle aspekter ved overgangen. Stron fakturerer kun den ordinære stiftelsespris for NUF eller AS (hhv 2760 eller 3900), i tillegg til det salær som faktureres direkte av advokaten. Samlet sett vil kostnadene for de fleste være dekket inn ved skattebesparelsen i løpet av noen få ukers drift i det nye selskap. Kontakt oss i dag for mer informasjon.