Lempet revisjonsplikt for AS og NUF?

I dag 11 juni 2008 leverer høringsutvalget for revisjonsplikt for norske AS og NUF sin instilling. I Danmark har små aksjeselskap blitt unntatt fra revisjonsplikt – og i Sverige vil både små og mellomstore aksjeselskap få samme unntak.

Hva innstillingen fra det norske utvalget vil bli, er fortsatt uklart. Ettersom revisorene selv er sterkt representert (et flertall av medlemmene har sin bakgrunn fra regnskap eller revisjon) er det lite sannsynlig at det vil bli en enstemmig innstilling på fritak for revisjon for små aksjeselskap.

Det som allerede nå er helt klart er at NUF fortsatt ikke bare vil være lovlig, men også fritatt for kravet om aksjekapital.

Uansett hva hvilken anbefalning utvalget kommer med, er utviklingen i våre naboland og Europa for øvrig helt klar. Hvis Norge ikke vil bli et selskapsrettslig uland, må revisjonsplikten vekk for de minste aksjeselskapene – og da må også fritaket for NUF-selskapene under EØS-avtalen opprettholdes.

Når utvalget har fremmet sin anbefalning – enten denne er enstemmig eller splittet – må eventuelt finansdepartementet utarbeide et forslag til lovendring. Dette forslaget må så sendes på høring, eventuelt redigeres og deretter fremmes for Stortinget som et Ot prp. Deretter må loven vedtas eller avvises der. Uansett innstilling vil det derfor ta betydelig tid før en eventuell skjerpelse eller lemping av revisjonsplikten gjennomføres.

Oppdatering
Utvalget har nå bedt om nok en utsettelse da utvalgets medlemmer ikke lyktes med å enes om en felles anbefaling, og heller ikke kunne enes om hvordan en eventuell dissentert innstilling skal formuleres.

Som vi allerede har antydet anser vi det, ut fra utvalgets sammensetning, sannsynlig at et flertall vil gå inn for en utvidet revisjonsplikt. Dette er stikk i strid med utviklingen hos våre naboland og Europa for øvrig, og vi anser det derfor lite sannsynlig at regjeringen vil følge en slik innstilling opp med et lovforslag som pålegger alle NUF revisjonsplikt.