NUF og arv

NUF som er aksjeselskap (alle NUF stiftet gjennom Stron), faller under svært gunstige særregler for verdsettelse av aktiva ved arveskifte. Verdien av aksjer i ikke-børsnoterte NUF eller AS settes til 30% av aksjenes forholdsmessige andel av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi, noe som kan gi en omfattende besparelse i form av redusert arveskatt. Som et eksempel kan aktiva til 1 million koste kr 160 000 mindre i arveavgift dersom det er plassert i et NUF enn dersom det er personlig eid. Næringsdrivende som driver enkeltpersonforetak har ikke samme gunstige verdsettelsesregler ved generasjonsskifte. En omdannelse til aksjeselskap vil kunne gi muligheter for å kunne benytte dagens gunstige arveavgiftsregler – og på visse vilkår kan omdanning til aksjeselskap skje skattefritt.
Regjeringen foreslår nå endringer i disse reglene. I samsvar med innstilling fra Zimmer-utvalget er det sannsynlig at det i løpet av inneværende år vil komme endringer som medfører betydelige skjerpelser i avgiftsbelastning ved overføring av aksjer i ikke-børsnoterte selskap, ansvarlige selskap og kommandittselskap.
Det mest sannsynlige tidspunkt for endringen er oktober 2008 (som ledd i statsbudsjettet for 2009). Det er derfor viktig allerede nå vurdere en overføring av eiendeler til neste generasjon.
Våre kunder kan ta kontakt med deres kundebehandler for mer informasjon og råd om hvordan disse endringer håndteres best mulig.