ESA etterforsker Norge

Overvåkningsorganet ESA har i dag innledet etterforskning mot Norge for brudd på EØS-avtalen. Etterforskningen kommer etter at Norge ble anmeldt av PANLEGIS, en ledende aktør innen internasjonal selskaps- og skatteplanlegging.
Etterforskningen gjelder mistanke om at Norge har unnlatt å fjerne reelle etableringshindre, og ESA vil nå etterforske om nordmenn som etablerer seg som NUF via England eller andre EØS-land, har blitt utsatt for diskriminering fra norske myndigheter.
”Vi har blitt kontaktet av ESA med anmodning om å gi nærmere opplysninger om våre klienter opplever diskriminering blant annet i forbindelse med åpning av bankkonti eller søknad om finansiering”, sier juridisk ansvarlig Claes Zangenberg i PANLEGIS.
Zangenberg levner dessverre norske myndigheter lite ære. Slik han opplever situasjonen har norske myndigheter forsømt sin plikt til å slå ned på indirekte diskriminering av NUF.
”Dette er særlig bekymringsfullt når dette gjelder diskriminering fra banker og andre finansinstitusjoner som opererer etter lisenser fra norske myndigheter”, sier Zangenberg.
PANLEGIS har gode forutsetninger for å bistå ESA i sin etterforskning. I 2008 etablerte selskapet nesten 70% av alle NUF og til sammen går i perioder over 20% av all nyetablering i Norge gjennom dette selskapet.
Etterforskningen ledes av Eirik Ihlen fra ESA. Han er særlig opptatt av å sammenlikne situasjonen i Norge med den i våre naboland. I et brev til PANLEGIS ber han om en redegjørelse for om selskapets kunder i Sverige opplever en tilsvarende diskriminering.
”Dette synes som et særnorsk fenomen”, sier Zangenberg. I sitt svar til ESA skriver selskapet at selv om visse innleveringskrav i Sverige kan synes større for utenlandske selskap, så har svenske myndigheter gitt oss gode og fornuftige begrunnelser så langt. Det synes ikke Norge å ha gjort, og følgelig vil nå ESA etterforske alle sider av saken.
På spørsmål om hvilke reaksjoner Norge risikerer, sier Zangenberg at det er en hver EØS-stats forpliktelse å tilse at alle forhold er lagt til rette for at EØS-avtalen følges. Dersom Norge ikke retter seg etter ESAs pålegg risikerer Norge en dom mot seg i EFTA-domstolen.
”EØS-avtalen er en del av norsk lov. Finner ESA at Norge har brutt avtalen, er erstatningskrav fra de selskap som har blitt rammet, ikke utelukket”, sier Claes Zangenberg. ”Dette kan dreie seg om betydelige summer”.
ESA vil nå innhente opplysninger fra norske myndigheter og etterforske saken på eget initiativ.
 
Pressemelding 2009-04-08
* Publisert:
E24: ESA etterforsker Norge
Hegnar: ESA etterforsker Norge