Endring av revisjonsplikten for norske AS

[English version here]

Oppsummering

Den 17 desember 2010 fattet regjeringen beslutning om å fremme et forslag for Stortinget om fjerning av revisjonsplikten for små norske aksjeselskap.

Selskap som berøres

Forslaget legger opp til at revisjonsplikten fjernes for AS som oppfyller samtlige følgende kriterier:

  • Mindre enn kr 5 mill i årlig omsetning
  • Balansesum (selskapets samlede aktiva) mindre enn kr 20 mill
  • Mindre enn 10 gjennomsnittlige årsverk i løpet av året

Selskap som oppfyller disse kravene, vil kunne vedta at selskapet ikke skal ha revisor. Vedtak fattes i generalforsamling i form av en fullmakt til styret. Det er styret som tar den endelige beslutningen. Selskap som ikke konkret fatter slik beslutning, vil fortsatt ha revisjonsplikt.

Viktige begrensninger

I tillegg til de ovennevnte begrensninger på selskapets størrelse, er det også flere andre situasjoner hvor AS kan pålegges revisjon.
En viktig begrensning i fritaket for revisjonsplikten, er at regnskap for morselskap fortsatt må revideres. Det innebærer at et holdingselskap (eller et hvert annet selskap som eier majoriteten av eller av andre grunner har bestemmende innflytelse over et annet foretak) fortsatt må ha revisor. Dette gjelder altså selv om omsetningen er under kr 5 millioner.
Revisorforeningen har også uttalt at deres medlemmer normalt ikke vil kunne revidere regnskapet til morselskapet dersom ikke også datterselskapets regnskaper er revidert. Den som derfor bruker et AS som et holdingselskap, risikerer således at samtlige selskap i konsernet må revideres – selv om ingen av selskapene samlet eller enkeltvis har mer enn 5 millioner i omsetning.
En annen viktig begrensning, er at myndighetene kan pålegge revisjon av regnskapet. Forslaget innebærer at likningskontorene kan kreve full revisjon av regnskap i AS der årsregnskapet synes ikke å være i henhold til lov eller god regnskapsskikk og -praksis. Slik tvungen revisjon skjer på selskapets egen regning, det er selskapet selv som må finne revisor – og selskapet vil bli ilagt dagbøter dersom fristene for revisjonen ikke overholdes.
Avslutningsvis kan en hver aksjonær som representerer mer enn 10% av aksjene i et AS, kreve en begrenset revisjon av regnskapet.

Bakgrunn for endringen

Endringen er delvis motivert av regjeringens uttrykte målsetning om å redusere næringslivets administrative byrder og kostnader – et svar på EUs Lisboa Strategi.
Endringen er videre motivert av det faktum at de nåværende revisjonskrav har gitt en konkurransefordel for NUF.

Vil lovendringen bli vedtatt?

Lempingen av revisjonsplikten er fortsatt kun en Stortingsproposisjon – et forslag til en lovendring. Men det synes allerede i dag klart at lovens gang gjennom Stortinget ikke er mer enn en formalitet. Den største opposisjonen til forslaget om lemping av revisjonsplikten har tidligere vært regjeringspartiene selv, og det er nå ventet at lovendringen vedtas enstemmig.

Når gjennomføres endringen

Det er lite trolig at en formell lovendring vil bli vedtatt før sent i vårsesjonen eller tidlig i høstsesjonen. Det innebærer at loven trolig ikke vil tre i kraft før tidlig høst 2011.
Slik forslaget er utformet vil lovendringen ha effekt fra regnskapsåret 2011. Det innebærer at årsregnskapet for 2011 trolig ikke behøves revidert for selskap som omfattes av fritaket. I regnskapsmessig sammenheng kan man derfor hevde at lovendringen har effekt fra 1 januar 2011.
Frem til lovendringen er vedtatt og trer i kraft, vil dog alle AS måtte ha en oppført revisor. Og revisor vil måtte bekrefte åpningsbalansen for alle nye AS som stiftes.