Hva er en Company Secretary?

Company Secretary er en rolle som ikke er kjent fra norsk selskapsrett, men som alle firma i England p.t. er pliktige å ha. Company Secretary (ofte oversatt til styresekretær eller selskapssekretær) har blant annet ansvaret for å føre aksjonærregister og sørge for visse meldinger til engelske myndigheter, men de nærmere oppgaver er ikke definert i lov og vil derfor bero på praksis og selskapets avtale med den som opptrer som Company Secretary.
I våre standard oppfølgingspakker, tar vi oss av å føre register over aksjonærer og styremedlemmer i England. I tillegg sørger vi for rettidig innsending av annual return og annual accounts, samt å gi melding til engelske skattemyndigheter om NUF-selskapenes særlige skattemessige status. Disse oppgaver inngår i vår grunnpris – og dekker normalt alt som kreves for å opprettholde ditt selskap.
Som Company Secretary vil vi også kunne bistå med å utforme protokoller for endringer av styre, overdragelse av aksjer, endring av selskapets navn, utvidelse eller nedskriving av aksjekapital og så videre. Slike ikke-standardiserte oppdrag utføres normalt på timesbasis. Vi har et Londonkontor med jurister som også kan ta seg av kompliserte selskapsrettslige spørsmål.
Du er ikke pliktig å benytte oss som Company Secretary – du kan utføre disse oppdrag selv (men dersom styret i England kun har ett medlem, kan ikke også dette medlemmet være Company Secretary), eller du kan benytte andre profesjonelle Company Secretaries. Vi anbefaler dog at du velger Company Secretary med omhu, fordi manglende innlevering av pliktige skjema og dokumenter, kan medføre gebyrer, tvangsoppløsning av selskapet, og i verste fall fengselsstraff. Ved feil eller manglende kommunikasjon med engelske skattemyndigheter, kan det dessuten oppstå fare for dobbelskatt og straffeskatt. Mange norske NUF-aktører uten juridisk kompetanse, gjør dessverre en dårlig jobb for sine kunder her.