Annen oppfølging

Norske selskaper har en rekke ulike plikter som omfatter obligatoriske innleveringer, melding til myndighetene for visse endringer og liknende. I tillegg må alle norske selskaper forholde seg til en hverdag der juridiske forhold i økende grad står sentralt. Det kan være ved kontraktsinngåelser, ved oppkjøp eller fusjon, ved ansettelser og så videre. I slike saker kan selskapet spare både mye tid og penger ved at det gripes fatt i problemer så tidlig som mulig og helst før de oppstår.
Derfor tilbyr PANLEGIS oppfølgingspakker der vi deltar aktivt i selskapets ledelse. Vi står for en tett oppfølging av selskapet gjennom hele året. Vi stiller lokaler til disposisjon for styremøter og vi stiller som sekretærer og juridiske rådgivere under hele møtet. Ved hvert styremøte vil vi sørge for å gi en oppsummering av selskapets plikter overfor offentlige myndigheter. Etter styremøter sørger vi for å utarbeide referat og tilse at alle styremedlemmer mottar og godkjenner dette. En slik tett kontakt gjør at selskapet også kan dra nytte av vårt omfattende nettverk av tjenesteytere, ressurspersoner og ikke minst potensielle kunder og samarbeidspartnere.
En oppfølgingspakke innebærer at vi vil:

  • Sende ut innkalling til styremøtene
  • Stille med lokaler for møtene
  • Være til stede og gi råd og veiledning under møtene
  • Gi tilbakemelding på juridiske og økonomiske forhold
  • Bistå med budsjett og kontantstrømsanalyser
  • Føre protokoll under møtene
  • Tilse at selskapet oppfyller alm. plikter overfor myndighetene
  • Utforme alle særlige protokoller og endringsmeldinger til Brreg

En slik pakke gir ikke bare trygghet om at selskapet opererer innenfor lovens rammer og at selskapets avtaler og kontrakter er sikre og ikke senere resulterer i unødvendige tvister. Våre råd og vår veiledning har også som mål å skape en merverdi som vesentlig overstiger kostnadene ved oppfølgingen.
Prisen på disse oppfølgingspakker vil variere avhengig av selskapstype, møtehyppighet og så videre. Vi er meget fleksible i forhold til å finne gunstige avtaler for alle parter. Ta kontakt med oss på telefon 02435 for mer informasjon.