Spørsmål rundt oppstart og registrering av NUF

Det er 5 spørsmål i denne FAQ.
Sider: 1

Spørsmål:


Spørsmål og svar

Kan norske myndigheter stille strengere krav til NUF?

Etableringsfriheten innen EU / EØS medfører at norske myndigheter ikke kan stille strengere krav eller tilby mer ufordelaktige vilkår til NUF enn til en norsk aksjeselskap. Våre NUF vil ha en lovbeskyttet rett til å få norsk organisasjonsnummer, MVA-registrere seg og drive virksomhet i Norge på lik linje med norske aksjeselskap. Samtidig er de pliktige å levere norsk selvangivelse, innsende regnskap og skatte til Norge med samme skattesats som norske aksjeselskap.

Hvordan avvikler jeg et norsk aksjeselskap?

Avvikling av et norsk AS er normalt en enkel prosess, men visse standarder må følges for at avviklingen skal være lovlig.
1. Det må avholdes en generalforsamling og lages en kort generalforsamlingsprotokoll som viser at det er besluttet oppløsning av selskapet. I denne protokollen skal det også fremgå valg av et avviklingsstyre. Det kan være samme som dagens styre. Meldingen om oppløsning sendes Brreg (gjerne via altinn).
2. Din regnskapsfører vil lage en fortegnelse over selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser – og avviklingsstyret gjør opp balansen med tanke på avviklingen. Denne balansen bekreftes av revisor.
3. Etter minst to måneder sendes en egen slettemelding.
Prosessen er således meget enkel, selv om den formelt sett er todelt. Oppstillingen overfor inneholder kun de grove trekk i prosessen. For selskap med flere aksjonærer eller andre forhold som kan komplisere avviklingen, oppfordres eiere og styre til å søke egen rådgivning. Vær oppmerksom på at det ved avvikling av aksjeselskap kan påhvile et visst personlig ansvar på blant annet medlemmer av avviklingsstyret.

Jeg har blitt oppringt av en regnskapsfører som sier han er spesialist på NUF. Skal jeg si ja?

De fleste regnskapsførere ringer ikke rundt og tilbyr sine tjenester. Dersom du har blitt oppringt av en regnskapsfører, er det gjerne et tegn på at han eller hun har alt for lite å gjøre. Det er vel ofte i seg selv et dårlig tegn.
Når en regnskapsfører hevder å være ekspert på NUF, er det dessuten en del ting du bør forsikre deg om. For det første bør du undersøke personens kvalifikasjoner. De fleste NUF er avdelinger av engelske ltd-selskap. En ”ekspert” på regnskap for slike selskap må antas å ha omfattende utdannelse innen engelsk regnskap og selskapsrett. Spør ham eller henne hvor i England de har studert, hvor lenge og hvilken grad de har tatt. Hvis de ikke har studert i England, spør hvordan de likevel kan fremstille seg som eksperter på engelske selskaps avdelinger i utlandet. Svarer de at man ikke trenger spesiell kunnskap om engelsk selskapsrett, så er det for det første merkelig at de kan fremstille seg som ”eksperter” – og for det andre vitner det om svært mangelfull forståelse av temaet. Utbetaling av utbytte fra et LTD/NUF, skjer for eksempel formelt sett fra det engelske selskapet.
Generelt viser det seg at disse personer som aktivt ringer rundt å tilbyr sine tjenester, dessverre ikke er ”eksperter”. De er vanlige regnskapsførere som forsøker å komme seg inn på en spesiell (og etter hvert attraktiv) nisje av selskap. Det er selvsagt helt greit, men man bør være skeptisk til personer som fremstiller seg som ekspert uten formelle kvalifikasjoner.
Valg av regnskapsfører bør ikke være en passiv hendelse. Du bør ikke velge den første og beste som ringer deg. Gå gjerne aktivt ut og hent inn tilbud og oversikt over kvalifikasjoner. De som åpent og ærlig sier at de ikke har ekspertise på NUF-selskap, kan likevel være meget dyktige regnskapsførere så fremt de er villige til å ta seg tid til å finne frem informasjon – f eks ved å kontakt oss eller andre som til daglig jobber med NUF.
Stron kan også anbefale kontakt med regnskapsførere som har jobbet lenge med regnskap for NUF og som dermed har opparbeidet, om ikke ekspertise, så i alle fall betydelig erfaring.

Hva er fritaksmetoden?

Fritaksmetoden er en betegnelse på adgangen etter ny skattereform, til å ta utbytte og sikre gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler i andre selskap. Som hovedregel er slike inntekter skattepliktig, men dersom gevinsten oppnås i, eller dersom utbytte tas ut til, et LTD/NUF eller et norsk aksjeselskap, vil disse som hovedregel være skattefrie. Du kan lese mer om fritaksmetoden her.

Vær oppmerksom på at adgangen til å benytte fritaksmetoden etter ny skattereform, beror blant annet på selskapsform i det land selskapet er hovedregistrert. Alle våre ordinære NUF er hovedregistrert som LTD i England og faller inn under disse regler – men selskap stiftet gjennom andre leverandører kan falle utenfor.

Jeg har brukt en annen leverandør og nå er mitt selskap slettet. Hva gjør jeg?

Manglende innlevering av dokumenter i England, kan resultere i dagbøter og i verste fall sletting av ditt selskap. Dessverre en det en del useriøse NUF-aktører som har forsømt slike plikter for sine klienter.
Hvis ditt selskap er i fare for å bli slettet i England, kan vi bistå med å utarbeide de dokumenter og skjema som kreves for å komme a jour i forhold til engelske myndigheter. Prisen vil variere avhengig av arbeidsmengde, men ofte kan vi gjøre dette til ordinær pris for årlig oppfølgingspakke.
Hvis ditt selskap allerede er slettet, kreves en del arbeid for å få dette gjenpopplivet (“restored” ). Ved sletting fryses selskapets aktiva, og videre drift kan være ulovlig både i England og Norge. Du kan da også bli pålagt personlig ansvar for evt selskapsforpliktelser. I verste fall tilfaller selskapets aktiva engelske myndigheter. Våre jurister ved vårt London-kontor kan bistå med full gjenoppliving av selskapet for High Court / Company Court. Kostnadene vil variere – ta kontakt for et anslag.