Krav til aksjekapital

I et aksjeselskap vil hver aksje ha en pålydende verdi. Aksjekapital er summen av pålydende på samtlige aksjer i et aksjeselskap. I dag må et norsk AS ha en minimum aksjekapital på kr 100 000.
Som en følge av det begrensede deltakeransvar som gjelder for aksjeselskaper vil aksjekapitalen være en del av selskapets såkalt bundne egenkapital. Aksjekapitalen kan derfor ikke deles ut igjen til aksjonærene, og utbytte kan kun vedtas utdelt dersom selskapets aktiva overskrider aksjekapitalen. Aksjekapitalen forblir derfor utilgjengelig for aksjonærene frem til selskapet oppløses.