Selskapstyper – panLegis (Norway)

Det finnes en rekke selskapstyper i Norge. Alle disse selskapsformer kan i praksis deles i to hovedformer – selskaper der eierne er personlig ansvarlige og selskaper der eierne har begrenset ansvar. De finnes selskaper som kombinerer disse ansvarsformer, men i praksis er det tre typer selskaper som dominerer i Norge:

  • Enkeltpersonforetak
  • Ansvarlige selskap
  • Aksjeselskap

Et ansvarlig selskap kan stiftes med solidarisk ansvar der hver eier hefter for alle selskapets forpliktelser, eller som et ”DA” der hver eier hefter for kun sin andel av selskapet. Det er viktig å huske at selskapets forpliktelser ikke bare er selskapets alminnelige gjeld. Selskap kan ha kontraktsmessige forpliktelser og kan også pådra seg erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold. Et eksempel på sistnevnte kan være en sommerleir for barn som blir pålagt ansvar som følge av at et barn f eks skader seg og blir varig ufør. Slike forpliktelser er ofte vanskelige å forutse, og kan utgjøre meget store beløp.

Aksjeselskapet er den eneste av de ovenfor nevnte selskapstyper som normalt gir full ansvarsbegrensning for eierne. Dersom man ønsker at alle eiere skal ha begrenset ansvar, er dette den eneste lovlige selskapsform.

Vi får stadig henvendelser vedrørende de såkalte BA selskapene (begrenset ansvar), og om vi kan bistå med å opprette dette. Spørsmålet beror på en misforståelse av hva BA-selskapene kan benyttes til. Et BA-selskap er bedre kjent som ”samvirkelag” og kan kun brukes som selskapsform dersom formålet er ”å fremme medlemmenes forbruksmessige eller yrkesmessige interesser”. I tillegg forutsetter slike selskaper at utbetalinger av overskudd skjer på bakgrunn av hvert medlems andel i omsetningen.

Det er ikke gitt at alle har behov for et aksjeselskap. Men de aller fleste næringsdrivende som kommer opp i en viss omsetning, føler et behov for å skille sin egen økonomi fra selskapets, både sikkerhetsmessig, regnskapsmessig og skattemessig. Aksjeselskaper er den beste norske selskapsform for å oppnå dette.

Ta kontakt på 02435 for å diskutere med våre jurister hvilken selskapsform som best passer dine behov.